DONES AMB EMPENTA: [email protected]

Política de Xarxes Socials

1. Informació sobre la responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de DONES AMB EMPENTA, a la xarxa social

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), DONES AMB EMPENTA, en endavant, la RESPONSABLE desitja posar en coneixement de les usuàries d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en la mateixa. L’accés i ús per la usuària d’aquesta pàgina oficial de la RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

 

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús de les menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si la usuària és incapaç, la RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de la usuària o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de la RESPONSABLE.

La RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

La usuària queda informada que la RESPONSABLE, amb domicili social a C/ Clos, 42 – 2º 08700 IGUALADA (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de la usuària com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

 

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per la usuària i la RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de la RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació de la RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb la RESPONSABLE, i altres usuàries i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què la usuària utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per la RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

La usuària és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que la usuària no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de la RESPONSABLE, la usuària pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. La usuàri serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

La usuària únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de la RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.
La RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de la usuària- qualssevol continguts publicats per la usuària quan la usuària infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

 

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals la RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a la usuària que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de la RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda per les restants usuàries de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per la usuàri a la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta de les usuàries per la pròpia naturalesa del servei.

La RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

La RESPONSABLE, adverteix la usuària que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli la usuària a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços la RESPONSABLE, remet a les usuàries adherits a la present pàgina oficial.

 

7.Qualitat de les dades

La RESPONSABLE, adverteix la usuària que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuària pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que la usuària en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, la usuària haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquestes usuàries o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de la RESPONSABLE, en la mateixa.

 

8.Drets que assisteixen a la Interessada:

• Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

9.Altra informació d’interès

La RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això la usuària haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.
La usuària pot contactar amb la RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

DONES AMB EMPENTA
C/ Clos, 42 – 2º 08700 IGUALADA (Barcelona)
[email protected]

Així mateix la usuària pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.